อนมต รถไฟฟาสายสแดง รงสต-ธรรมศาสตร และ ตลงชน-ศาลายา วงเงนลงทน 16 หมนลานบาท คาดเรมกอสรางเรวสดเดอน. อพเดทสถานรงสต รถไฟฟาสายสแดง ขยายรบความเจรญในอนาคต – Duration. Cab View ทดสอบเด นรถไฟฟ าสายส แดง […]