มสถานทงสน 29 สถาน ใตดน 22 และยกระดบ 7 สถาน. เปดเผยภายหลงการประชมคณะกรรมการคดเลอกตามมาตรา 36 แหง พรบการรวมลงทนระหวางรฐและเอกชน พศ2562 โครงการรถไฟฟาสายสสม. ร ว วทำเล The Origin Ram […]