2542 ในชวงสถานหมอชต-ออนนช เปนระยะทาง 165 กโลเมตร ชวงออนนช-แบรง. เมอรถไฟฟาสายนสรางเสรจทงเสนทาง จะมระยะทางรวม 5265 กโลเมตร และจะมสถานรวมทงสน 57 สถาน รวมสถานสยามทเปนสถานรวมกบ สายส. คอนโด Plum Condo พล มคอนโด […]