รถไฟฟาสายสมวง ชวงบางใหญ บางซอ เปนโครงการระบบขนสงมวลชนรองรบการเดนทางคนไทยในพนทกรงเทพฯ และปรมณฑลดานทศตะวนตก ซงสวน. โครงการบานใหมใกลรถไฟฟา ชยพฤกษ Westgate ใกลเซนทรล เวสตเกต บานเดยวในสงคมเปนสวนตว บนทำเลศนยกลางโซนตะวนตก ใกลรถไฟฟาสายสมวง. บ านเด ยว ภ ทรน เวศน […]