แนวข อสอบ น กว ชาการขนส ง กรมเจ าท า ฉบ บอ พเดตล าส ด ม ถ นายน 63 อ พเดตเน […]

บรการขนสงสนคาจำนวนมากหรอขนาดใหญ ทางเรอ จากประเทศไทย ไปตางประเทศทวโลก ผานสายเรอชนนำระดบโลก อาท maersk line k line evergreen nyk เปนตน ในราคา. เนองจากในปจจบน การขนสงสนคาสวนใหญจะใชการขนสงทางทะเลดวยเรอประเภท Container Ship จงควรเขาใจถงลกษณะและประเภทของ Container […]