ชลธ ธารทอง เรยบเรยง. และครงลาสด ในปท 13 สนต ดวงสวาง ไดรบรางวลนกรองลกทงชายยอดเยยม คมชดลก อวอรด ครงท 14 จากเพลง รกสาว ม2 ซงลกสาวของ. กล บคำสาหล า […]