ตดตามใหครบนะครบ ยทบ ดด ฟรทงนน. คำศพทภาษาองกฤษแอร คอ คำศพททตองรถาคดสมครแอรโฮสเตส สจวต ซงมกคำศพททใช ในเครองบน สนามบน ทเปนภาษาองกฤษ ท. Occupations 5 อาช พต างๆ Mrsthinglish English […]

บทเรยนภาษาองกฤษในชวตประจำวน วนนขอนำเสนอประโยคบทสนทนาในการจองตวเครองบน Booking a flight ticket สถานการณนเปนบทสนทนา ระหวางสมรก ผ. ฉนจะจองตวไวใหเลยละกน My Tutor Friend 2003 Um Im booked in a flight […]