ค าชแจง ใหนกเรยนเขยนจดหมายเชญ. จดหมายกจธระเปนจดหมายทใชตดตอเรองธระ กจการงานตาง ๆ ระหวางบคคลหรอหนวยงานในการเขยนจดหมายกจธระตอง. การเข ยนจดหมายถ งเพ อน ไม ใช เร องยาก มาด ต วอย างจดหมายถ งเพ […]