ตวอยางการเขยนอเมลสมครงานเปนภาษาองกฤษเเบบงาย ๆ Subject ของอเมลทชวยให HR คนเจอของเรางาย ๆ. จดรปแบบการเขยนจดหมายหรออเมล การเขยนจดหมายหรออเมลในภาษาองกฤษประกอบดวย 6 สวนสำคญ ดงน 1. การเข ยนจดหมายถ งเพ อน ไม ใช เร […]

การสอสารแบบดจตอลทางขอความ ขอความเรงดวน หรออเมลทำไดอยางรวดเรวและงายดายจนคนสวนใหญไมเขยน. เราไปถงชลบร ๗ โมงกวาๆ เราแวะกนขาวเชากนทตลาดหนองมน. Chordtabguitar Com ก ตาร เน อเพลง คอร ดก ตาร ซองสน มขนาด ๓๕ x […]