รฟมลยประมลรถไฟฟา 2 โครงการกวา 24 แสนลานบาท เตรยมรบฟงรางrfp สายสสม1 มคน เปดกวางถกเงอนไข ขณะสมวงใต เตาปน – ราษฎรบรณะ คาด. งายแคปลายนวสำหรบคณ มครบทงขอมลรถไฟฟาสายสนำเงนและสายสมวง เชน แผนทเสนทางรถไฟฟา แผนผง. ร […]