สำหรบการเดนทางดวยเรอดวนเจาพระยา นอกจากจะตองสงเกตวาทศทางเรอไปทางไหน ระหวางไปนนทบร หรอไปเอเชยทค. -นงเรอดวนเจาพระยาไปลงวดอรณ คาเรอดวนเจาพระยา ธงสสม 15 บาท ธงสฟา 30 บาท คาเรอขามฟาก 350 บาท. เร อด วนเจ าพระยา แต […]