และเปดทวไปแบบเกบคาโดยสาร พยน ซงรอ. ในชวงป 2556 จนนทบรไดเสนอกบคณะรฐมนตร ใหกอสรางรถไฟฟาเสนทางใหม จากสถานปลายทางของรถไฟฟาสายสมวง สถานคลองบางไผ ขนเหนอไป. Niche Id Pakkrat Station น ช ไอด ปากเกร ด สเตช […]