หรอทรจกกนในชอ รถไฟฟาบทเอส สายสขมวท นนเอง เรมตนเปดใหบรการครงแรกในเดอนธนวาคม 2542 และมการเปดบรการสวนตอขยายแบ. สำหรบโครงการรถไฟฟาสายสเขยวชวงหมอชต- สะพานใหม- คคต ปจจบนการกอสรางงานโยธาแลวเสรจเกอบ 100 จำนวน 4 สถาน ไดแก. คอนโดจ ดโปรโละสต อกร บ […]

รถไฟฟาสายสเขยว คาโดยสาร 104 บาทไมแพง ลองเทยบด. พจารณาไดอกครงประมาณปลายเดอนน โดยมแผนเปดใหบรการในป 2568 สำหรบโครงการรถไฟฟาสายสเขยว สวนตอขยายชวง. โครงการระบบรถไฟชานเม อง สายส แดง การรถไฟแห งประเทศไทย สำหรบโครงการรถไฟฟาสายสเขยวชวงหมอชต- สะพานใหม- คคต ปจจบนการกอสรางงานโยธาแลวเสรจเกอบ […]

เปนผเดนรถสวนตอขยายโครงการรถไฟฟาสายสเขยว และมอบหมายให กระทรวงคมนาคม เจรจากบ กทมในสวนการบรหารจดการเดนรถ. ในคราวประชมครงท 12553 เมอวนท 8 กมภาพนธ 2553 ทมมตเหนชอบในหลกการของการตอขยายโครงการรถไฟฟาสายสเขยว จากชวงหมอชต – สะพานใหม. ห องนอน แสนเร ยบหร Pause […]

โดยใน Part นจะขอพดถง รถไฟฟาสายสนำเงนชวงบางซอ ทาพระกอนนะคะ รถไฟฟาชวงบางซอ ทาพระ นมทงหมด 10 สถาน 11 สถานถารวมสถานทา. ระบวา สำหรบโครงการสายสแดงสวนตอขยาย ประกอบดวย โครงการรถไฟฟาสายสแดงสวนตอขยาย ชวงตลงชน-ศาลายา วงเงน 102 หมนลานบาท […]

นบถอยหลงรถไฟฟา สายสนำเงนสวนตอขยาย เสนทางหวลำโพง-หลกสอง มขาวแววๆ มาแลววาจะเปดใหทดลองใชชวงเดอน เมย. เปดราคาคาโดยสาร รถไฟฟาสายสเขยว สวนตอขยายทำไมสงสดถง 104 บาท พรอมเปดตารางอตราคาโดยสารอยางละเอยด. มาขจ ดคราบสกปรกด วย เบกก งโซดา ในราคาไม ถ ง […]