จะเดนทางจากสนามบน CDG ทปารสไป VeveySwitzerland คะ จะซอสวสพาสไว แตจากปารสไปเนยควรใชเสนทางไหนดเพอซอตวออกจากฝรงเศสไดราคาตว. สวส อตาล แพลนเอง ไปเอง 14วน11. Fascinating Train Ride With The Interesting Mountain Range […]