ผทเปดเผยเรองนคอ พลรทเดอวลฟ มลเลอร ผบญชาการฝายอากาศยานกองทพเรอของสหรฐฯ โดยบอกวา เครองบนรบรนf-35c ทมการทดสอบ. เครองบนขบไล เอฟ-35 ของกองทพสหรฐ อาวธทแพงสดในประวตศาสตร. ม รายงานข าวอ บ ต เหต เคร องบ น […]

Department of Defense website. ดวน ฐานทพกองเรอท 5 ของสหรฐในอาวเปอรเซยผวา. Benicia Herald ทหาร เดลเมลรายงานคลปจากเหตการณกองทพอหรานยงขปนาวธถลมฐานทพอากาศอล อาซาด ใน. ฐานทัพ เรือ สหรัฐ. สอสหรฐเปดเผย จนและกมพชาลงนามในเอกสารลบเพอใหจนตงฐานทพรมอาวไทย ท […]