เพมขน 1353 มาท 74132 คน. เดอนพฤศจกายน 2563 ผลตรถยนต 172455 คน เพมขนรอยละ 1192 ขาย 79177 คน เพมขนรอยละ 27 สงออก 74532 คน […]