คลตช ไมใช คลทช คำวา คลตช เปนคำทบศพทคำภาษาองกฤษวา clutch. เมอรเซเดส-เบนซ เอส-คลาส Mercedes-Benz S-Class เปนรถซดาน ทใหญทสด ทเมอรเซเดส-เบนซผลต และเปนรถธง ของเมอรเซเดส-เบนซดวย โดยเรมการผลต. ป กพ นในบอร […]