2560 เปนตนไป จนกวาการเชอมตอระหวางสถานเตาปนกบสถาน. PL Adult Pass ใชเดนทางใน MRT สายสมวง สามารถเตมเทยวโดยสารไดทหองออกบตรโดยสารรถไฟฟา MRT สายสมวง เรมจำหนายตงแตวนท 1 กมภาพนธ-31. รถไฟฟ าฟ นหลอ เตาป น […]

เวนคนสายสมวง 15 หมนลาน 3 รถไฟฟาขอเยยวยายดสญญา. ตวอยาง เชน รถไฟฟาbts รถไฟฟาสายสนำ เงน และรถไฟฟาสายส มวง ซงจะเหมาะกบร ถไฟฟาในเมองซ งมความถสง แตใชความเรวต ำกวา 80 กมชม. รถไฟฟ […]

จากการกำหนดอตราคาโดยสารรถไฟฟา bts สายสเขยวชวคราว สงสด 104 บาท นน ทำใหเกดเสยงวพากษวจารณอยางหนกวา ราคาไมเหมาะสมบาง แพง. งายแคปลายนวสำหรบคณ มครบทงขอมลรถไฟฟาสายสนำเงนและสายสมวง เชน แผนทเสนทางรถไฟฟา แผนผง. งานไฟส ดอล งของกทม Awakening Bangkok […]