รถไฟฟาสายสเขยว หมอชต-สะพานใหม-คคต ความคบหนาโครงการ พรอมตำแหนงอยางละเอยดทกสถาน ทงหมด 16 สถาน 19 กม. สายสทอง กำหนดการ จะแลวเสรจ 19 พฤษภาคม พศ. คอนโด คว นน ร ชดา […]