นอกจากสวนตอขยายสายสแดงออน ตลงชน ศาลายาแลว ในอนาคตยงมอก 5 โครงการคมนาคมขนสงดวย ไดแก โครงการทางหลวงพเศษระหวางเมอง. รถไฟฟาสายสแดงออนหรอรถไฟชานเมองสายตะวนออก-ตะวนตก เปนสวนหนงของรถไฟฟาชานเมองสแดง มระยะทางประมาณ 1275 กโลเมตร พนทสวนใหญ. ร ฐ ผน กกำล งภาคเอกชน โหมจ […]