เมอนกถงจกรยานจากอตาล คงจะมแบรนดตางๆผดขนมาใหเปนทจดจำไดมากมายสำหรบแตละคน แตจะมสกกคนทนกถงแบรนด Wilier Triestina หรอ. 5 ทสดจกรยานเสอหมอบสายเขาป 2020 สดเบา top 5 lightweight road bike 2020giant tcr advance 2020 and […]