รวว วธนงรถไฟฟาขามเมอง จาก bts วงเวยนใหญไปยงรถไฟฟาใตดน mrt สายสมวง ใตขนเหนอกนเลยทเดยว. เชอมตอการเดนทางเปนระยะทางกวา 23 กโลเมตร ในชวงบางใหญ – บางซอ ใหคณเดนทางไดอยางสะดวกสบาย ไปกบรถไฟฟาสายสมวง จาก อนนดา ด. Reviewcondo […]

คนหา หอพก ทพก อพารทเมนท ใกลสถานรถไฟฟาสายสเขยว ชวงหมอชต-สะพานใหม-คคต. คนผวจราจรถนนพหลโยธนเพม 4 จด หลงกอสรางโครงการรถไฟฟาสายสเขยวเหนอชวงหมอชชต-สะพานใหม-คคต 36 พฤหสบดท 6 กรกฎาคม 2560 เวลา 1648 น. บ ท […]

โดยกรมการขนสงทางรางไดเคาะราคาคาโดยสารของรถไฟฟาสายสแดง ตลงชน-บางซอ-รงสต นไวท เรมตน 14-42 บาท นนเองคะ อยางไรกตาม ตอนน. 5520 เรวกวา 200 4. โครงข ายระบบรถไฟฟ า The SRT Red Lines […]

ชวงนเพอนๆ หลายคนคงไดเหนขาวรถไฟฟาสายสนำเงนเปดบรการมาถงฝงธนในฝงถนนเพชรเกษมกนแลว ซงกทำใหใครทอยในยานนเดน. ถนนเพชรบร เลยวเขาถนนราชปรารภ เมอถงดนแดงแลวเลยว ไปตามถนน. ภาพรวมความค บหน าโครงการรถไฟฟ าสายต างๆ จากล าส ดเป ดสายส เข ยว ว ดพระศร […]

กรมการขนสงทางรางเคาะราคาคาโดยสารรถไฟฟาสายสแดงชวงตลงชน-บางซอ-รงสต เบองตนอยท 14-42 บาท ชเปนราคาทประชาชนรบได ไมทำให. คมนาคม เตรยมเปดใหบรการรถไฟฟาสายสแดงปน โดยประสานรถเมลใหบรการเชอมตอทง 13 สถาน พรอมจดชตเตลบสรบสงคนจากสถานกลางบาง. เม อรถไฟฟ าครบท กสายจะเป นอย างไรก นมาด ก […]

รถไฟฟาเฉลมพระเกยรต 6 รอบพระชนมพรรษา สาย 1 หรอ รถไฟฟาบทเอส สายสขมวท หรอ รถไฟฟาสายสเขยวเขม เปนสวนหนงของแผนแมบทระบบขนสง. 63 รถไฟฟาบทเอส ประกาศ ปรบรปแบบใหบรการเดนรถไฟฟา เตรยมความพรอมเปด 7 สถานใหม โครงการรถไฟฟาสายสเขยวชวง หมอชต. […]

ขาวด กทมประกาศเลอนเกบคาโดยสารรถไฟฟาสายสเขยว 104 บาทตลอดสาย ออกไปกอน หวงชวยลดภาระของประชาชนชวงโควด-19. รถไฟฟาสายสเขยว คาโดยสาร 104 บาทไมแพง ลองเทยบด. แจ งป ดจราจร ถนนว ภาวด ร งส ต ฝ […]