เปน เกยรระดบทเรมใชสำหรบ การขเสอภเขา ตามปา หรอทางออฟโรดได แตยงไมดนก สวนใหญตดมากบจกรยานราคา 1 หมนตนๆ และมแค 7. อตราคาบรการสำหรบสมาชก คา สมาชกรายปราคา 200 บาทคน Day Bike เวลา 0700-1730 […]

อกคนตอมาเปนจกรยานเสอหมอบ Giant SCR 2 ในราคา 20000 บาท มทอน ซงตวนกถอวาราคาสงสำหรบมอใหมเลกนอย แตอะไหลทใหมาถอวาคมคาครบ. จกรยานเสอหมอบ wci all road ดสเบรค ไฮโดรฟอรมมง เกยรตบ ตดตอ HHBC 0812078055 […]