สำหรบรถไฟฟาสายสเหลอง มตนทางเรมตนทสถานรชดาภเษก ตวสถานจะตงอยชวงหนาอาคาร จอดแลวจร Park and Ride บนแยกรชดา-ลาดพราวทตรง. รถไฟฟาสายสเหลอง ชวงเสนทาง ลาดพราว-สำโรง มระยะทาง 304 กโลเมตร มจดจอด 23 สถาน จะเปนระบบขนสงมวลชนขนาดรอง หรอ Feeder […]