2การลดจำนวนหกเงนเดอนเหลอ 10 บาท ตอคนตอเดอน ใหผกยมทกรายในกลมหนวยงานเอกชน ทำไมกลมราชการและรฐ ถงไมไดลดจำนวนเงนหก. ชแจงกรณทมผแสดงความไมเหนดวย หลงกองทนออกหนงสอแจงภาคเอกชน หกเงนเดอนพนกงานทกยมเงน และนำสงเงนชำระคนกองทน. ป กพ นโดย Pol Udomvittayanukul ใน คอร ดเพลง แนวเพลง […]