รถยนตรนใหมๆในปจจบน ออกแบบใหมตวเลขแสดงระยะทางทสามารถขบรถตอได เพอใหผขบขไดกะปรมาณระยะทาง ในการหาปมนำมนได. เชคระยะทาง กบการ ตรวจสภาพรถ การมรถยนตเปนของตวเองนนใหความสะดวกสบายในการเดนทางแกเจาของ แตภาระทตามมาจากการมรถนน จะวา. ใหม New Honda Freed 2016 2017 ราคา ฮอนด า ฟร […]