11-เนอหาเรองหวใจชายหนม ฉบบท 69 และ 11 12-เนอหาเรองหวใจชายหนม ฉบบท 1213. จดหมายฉบบท 6 กลาวถง การไดนบพบ. Enakei ผเขยนจดหมาย เปนนกเรยนทจบการศกษาจากประเทศใด องกฤษ. จดหมาย หัวใจ ชาย หนุ่ม […]

ฉบบท 1 นายประพนธ ประยรสร ไดสงจดหมายถงนายประเสรฐ สวฒน ซงเปนเพอนรกกน เปนฉบบแรก เนอความในจดหมายกลาวถงการเดนทาง. ประพนธหนมนอกทนำแนวคดจากวฒนธรรมตะวนตกมาใช ประพนธบอกเลาเรองถงประเสรฐ เรองราวของประพนธกลบมาเมองไทยจะเปนอยางไร. จ าส ง ร อคออนซอน อ ลบ ม […]

ฉบบทสบหา นายประพนธ เขยนจดหมายถงนายประเสรฐ เลาวาพระยาตระเวนไดทงแมอไร ไมพาไปงานเตนรำ และแสดงตนวาเปนชายโสดเสยดวย และ. 256- จนถงฉบบสดทาย วนท 30 มนาคม พศ256. ซ ร ย เกาหล คล นห วใจให […]