สราง หนยนต 5 ตว ทถอดแบบมาจากรถถง เครองบน. Gg-anime เวบ ดการตนออนไลนฟร ทเกาแกเปนอนดบตนๆของประเทศไทย มาจนถงตอนน anime-gg คอเวบดการตน ดอนเมะ ทดงขอดทงหมดมาพฒนา. Image Result For Gundam Coloring […]