พบกบรายการ The Maskทกวนพฤหสบด เวลา 2005 นทาง ชองเวรคพอยท หมายเลข 23. เกษม คมสนตแฮปป หลงหนากากทเรยนรองเพลงจดหมายฉบบสดทาย ทำชอเสยงทจางหายกลบคนมาวยรนกรดของถายรปตรม. คอร ดเพลง ห วใจม กง าย แช […]