จกรยานไฟฟา ทพาคณไปไดไกลขนในขนาดพบพกพาไดเลกนดเดยว ขบเคลอนดวยพลงงานจากคณและมอเตอรทใชพลงงานจากแบตเตอร 78Ah Li-ion ลอ. ปจจบนพลงงานหมนเวยนเขามามบทบาทมากขน ขอมลจาก Centre for Energy and Climate Solutions ในสหรฐอเมรกา การผลตพลงงานไฟฟาดวยพลงงานหมนเวยนคดเปน 1 ใน 4. ถ […]