ผมรสกไมสบาย ผมลาปวยวนน Im going to ask our boss for a leave of absence. – เธอลาคลอด แจกก จอหนสน ขยนจดหมายลาปวยสนๆภาษาองกฤษ เรองท2เมอขอลางาน ลาปวย […]