อาการหมอนำแหง เราจะไมคอยไดเหนกบรถยนตรนใหมๆ เทาไร. ในบทความนจงขอยกตวอยางการตรวจหมอนำรถยนตซก 2-3 ขอสำหรบผทไมมความรเรองรถยนตก. มอเตอร ไซค Honda Pcx 150 Smokybike มอเตอร ไซค วนนวากนดวยเรองของหมอนำครบ อาการหมอนำแหง หรอ เครองฮท ตองทำอยางไร กลาวกอนวา […]