กตองบอกวาเปนแบรนดโนตบคในกลม Business และ Lifestyle ทกลบเขามาบกตลาดบานเราอกครง สำหรบ Fujitsu และลาสดใครทชอบโนตบกบางเบา พกพางาย. รานบบแบตเตอร แหลงรวมแบตเตอรรถยนตมอสองคณภาพดราคาถก สำหรบคนทยงไมตองการเปลยนแบตเตอรใหม หรอกำลงจะขายรถ หรอ. ฟ นฟ แบตเตอร เก า ด […]