ความอนตรายของไฟฟา AC vs DC. ระบบไฟฟารถยนตเปนอกหนงระบบทสำคญมากสำหรบการทำงานหลกของรถ ซงม 4 หวขอ พนฐานของระบบไฟฟารถยนตทควรร. แนวข อสอบใบประกอบว ชาช พช างยนต ใหม ล าส ด พร อมเฉลย […]