อยางไรกตาม ความคบหนาแผนพฒนารถไฟฟาชานเมองสายสแดงทงระบบนนขณะนอยระหวางการเสนอ โครงการรถไฟฟาสายสแดงมสซงกลงกประกอบ. การรถไฟฯ ยกเลกทหยดรถ แกรนด คาแนล ปายหยดรถหลกหก และทหยดรถคลองรงสต เปนการถาวร ตงแต 15 กยเปนตนไป เรงทดสอบระบบรถไฟฟาสายส. เข อนนายก อ างเก บน ำจ […]