ฟอมม ปลกตลาดรถยนตไฟฟาหนราคาคนละแสน จากราคาปกต 599900 บาท ลดราคาเหลอ 499000 บาท วนท 30 มกราคม 2564. จำนวนรถยนตไฟฟาทวโลกมแนวโนมขยายตวอยางรวดเรวปจจบนมจำนวนรถยนตไฟฟา ราว 5 ลานคนทวโลก แมวารถยนตไฟฟามสดสวนเพยง 04. รถยนต ไฟฟ […]

แคจกรยานหลก ตนๆ หลกแสน นก ตองโดนคนทบานตา. Dadmomจกรยานเสอหมอบ ประกอบเอง ราคาหลกเกอบแสน ขอบคณพอเอ และแมกอย. แชร ประสบการณ ก ธนาคารสร าง บ านอ ฐนาโน งบประมาณหล กแสน […]