ถาเปนเสอหมอบ ปวดหลง เมอยไหล นาจะเปนเพราะเกรงแขนมากไป อนน. เมอเลอกขนาด Frame ของจกรยานไดเเลวมจด 2 จดท. ป กพ นในบอร ด Store10ราคาด ท ส ดในประเทศ ทำไมปนจกรยานแลวปวดเขา_วธปรบความสงเบาะใหเหมาะสม – […]