เรอทไดรบความนยมจะเปนแบบ สปทโบทขนาดใหญ รวมเวลาในการเดนทาง ปากบารา-หลเปะ ประมาณ 130 ชม. นงเรอโดยสาร ปากบาราไปหลเปะแบบไหนด เจาไหนดครบ เทาทดแลวม 1. ตารางเด นเร อ ท าเร อปากบารา เกาะหล เป […]

การเด นทางไปเกาะหล เป ะ ท าเร อปากบารา เกาะหล เป ะ ท าเร อปากบารา ป จจ บ นเป นท าเร อหล […]