ซบเเยกอสระ กลางเดนชดเจน เเหลมใสสะอาด เบสหนกเเนน ลอยไกล จดจานทกยานความถเสยง เครองเสยงตดรถยนต สงเลย สนคาใหม มเกบ. ปรแอมป อควอไลเซอร คออปกรณชนดหนงทถกจดเอาไวในจำพวกของ Signal Processor หรอ อปกรณเพอใชชวยในการปรบแตงเสยง ซงนอกจากจะใช. Pin On […]