รวว The Tree Hua Mak Interchange เดอะทร หวหมาก อนเตอรเชนจ คอนโด High Rise บนถนนรามคำแหง ใกลรถไฟฟา 3 สาย หองหนากวาง เปนสวนตวเพยงชนละ 7 ยนต. […]