เปนผบงคบกอง อก 1000 คน สงกดกองทหารบกรถยนต มนายพนตร หลวงรามฤทธรงค. โฆษณา รถยนตหสดน รถยนตหสดนถกออกแบบและสรางโดย คณ พนม เทพหสดน ณ อยธยา ใชชอยหอวา หสดน Hastin สรางขนโดยยดหลกเปนรถยนตแบบ. ละลาย […]