มคนคย ตางฝายตางรกกน ชอบกนมาก ๆ ถกใจกน ความสมพนธไปไดดทกอยาง แตเปนความสมพนธแบบเปดเผยไมได อาจจะมใครซกคนทเปน. พนทน จขกทอยากเปดใหทกคน ไดมารวมกนสงจดหมาย ใหคนทเรารก หรอเคยรกกไดแหละ เพอระบายความอดอดในใจ. ทบทวนว ธ การเข ยนภาษาเกาหล Sura Korean […]