3200000 บาท เนอท. คนหาทงหมดมอสอง ตำบลตางๆ ใน อำเภอหางฉตร ลำปาง. ดอยอ นทนนท หน วยจ ดการต นน ำแม อวม คณพษณซอ sonic125 มอสอง ใหสงไปรษณยไปจฉะเชงเทรา […]