หาดไมขาว ทเทยวภเกต สมผสเครองบนบนชายหาด ใกล. เครองบนแลนดงทหาดไมขาว โคตรจะตนเตนเลยครบอนซนภเกต. ละต อด วยสป ดโบ ทไปย งร สอร ทบนเกาะยาวน อย เร อของทางร สอร ทจะออกตามตารางเวลา ก […]