รายชอ39สะพาน 6 อโมงคเมองกรง ตรหามจกรยานยนตใช. วนท 12 กมภาพนธ 2564 รบแจงอบตเหต เชงทางขนสะพานขามแยกวงศสวาง ถนนรชดาภเษก ฝงขาออกมงหนาสะพานพระราม 7 รถ. Living Buddhism Buddhism Road Safety กลมจยยเดอด […]