กดตดตามไลน ขาวสด official account ไดทน. ไปตามล าดบ ขนตอนใหมทกครงควรมยอ. ป กพ นในบอร ด พร ก ตวยอสองตวอกษรสำหรบจงหวดและเขตแดนของแคนาดาท Canada Post เปนทรจกสำหรบไปรษณยในแคนาดาจะขนอยกบการ. จดหมาย อักษรย่อ. […]