เทคนคจากคนไทย เพอคนไทย เขยนภาษาองกฤษ ซงไมใชภาษาแม ไมใชของงาย บางคนอาจรสกขนลก หรอไมมนใจ แตถาเราจำเปนตองผลตผลงาน. อยากทราบคะวาคนทชอเลน ป เขยนภาษาองกฤษวาอะไรกนบางคะ คอ เคยใช poo แตเพอนบอกคำแปลไมคอยด เลยอยากเปลยนแตไมรจะเขยน. เร ยนภาษาอ งกฤษ ความร […]

รวมใบงาน แบบฝ กห ดว ชาภาษาอ งกฤษสำหร บเด กเล ก 15 แบบ คร คร บดอทคอม 1 Krukrub แบบฝ กห ดภาษา คณ […]

เมอมการวดผลความสามารถในการใชภาษาองกฤษ ไมวาจะเปนเรองพด อาน และเขยน เดกไทยและคนไทย. บางคนบอกวา Kao บางคนบอกวา Gao บางคนบอกวา nine สรปอนไหนถกคะ ตอนนงงมากๆคะ ขอใหผรอบร. เร ยนภาษาอ งกฤษจากการ ต น บน […]