วโรจนศนยลอ อจะนะ – สงขลา อำเภอจะนะ. ทดนจะนะ จสงขลา ราคาพงกวา 20 เทาตว จาก 7 หมนบาทตอไรขนไป 15 ลานบาทตอไร ขานรบโครงการลงทน เมองตนแบบอตสาหกรรมกาวหนาแหง. รอบบ าย แต […]