ทรพยสน อนทน ชาญวรกล 42 พนลาน 4000 ลาน เครองบนสวนตว 2 ลำ สถานะโสด หลง หยา จายอดตภรยา 50 ลาน อนทน ชาญวรกล ยนบญชทรพยสน. อนทน […]

บนตรวจสถานการณ ไวรสโคโรนาสายพนธใหม 2019 หรอ โควด-19 ท อแมสอด จตาก ระทก ลอเครองบนสวนตว. อนทน เผยภาพ วคซนโควด-19 จากซโนแวคลอตแรก 2 แสนโดส เตรยมขนสงถงสนามบนสวรรณภม 24 กพน และทยอยสงจนครบ […]