ภทองชยนาม คาเชา 4000. รถไฟฟา อพารทเมนท กรงเทพมหานคร ประเทศไทย. ป กพ นในบอร ด Decorations หองพกรายวน และหองพกรายเดอน ซอนทามระ 29 ถสทธสารวนจฉย รายเดอน 5600 – […]